2019. január 09. szerda, 16:27

Autóipari core tools alkalmazása

Képzés célja:

A technikai világban szinte mindenhez szükségesek szerszámok, eszközök vagy idegen szóval: tool-ok. Az autóipar egyre nagyobb kihívások elé állítja az autóipari beszállítókat. Megnövekedtek az elvárások a termékminőség, a rendelt mennyiség és az időbeni szállítás teljesítésére, amik csak jól tervezett, hatékony és fenntartható folyamatok mellett valósulhat meg. Ezen folyamatok ill. al-folyamatok megtervezésére, a várható kockázatok meghatározására, elemzésére, és az eredmények kiértékelésére dolgozta ki az AIAG (Automotive Industry Action Group) az iparághoz tartozó Core Tools-okat.

 

Az Autóipari Core Tools a hatékony minőségirányítási rendszer alapja. Ide tartozik az Előzetes minőség-ellenőrzés és termék jóváhagyás (Advanced Product Quality Planning – APQP & Control Plan), a gyártási rész jóváhagyási folyamata (PPAP), a hibamód és hatás elemzés (FMEA), a statisztikai folyamatszabályozás (SPC) és a mérési rendszerelemzés (MSA).

Több mint 30 évvel ezelőtt az AIAG együttműködve a hazai autógyártókkal egy közös minőségi módszereket és eszközöket, amelyek a minőség alapeszközeinek nevezték el.

Az eszközrendszer olyan hasznosnak és szükségesnek bizonyult, hogy azokat más gyártási ágazatok, köztük a repülőgépipar, a védelem, az orvosi és a gyógyszeripar is elfogadta.

 

Ma a legtöbb gépjárműgyártó és -szolgáltató igényel egy vagy több minőségtechnikai eszköz használatát. Ezért azok a szervezetek, amelyek alkalmazottai elsajátítják a Core Tool folyamatokat, biztosíthatják ügyfeleiknek, hogy az iparág által elvárt minőségi kritériumokkal tisztában vannak, és hogy az IATF 16949 és az alkalmazandó minőségi referencia kézikönyvek előírásait teljesítik.

Résztvevő a cég irányításához fontos ismeretekkel, technikákkal, szabványokkal ismerkedhet meg. A képzés során a négy alapvető core tool-okat, fő eszközöket vesszük át, ismertetve a gyakorlati alkalmazásukat. Képzésünk lényegre törő, gyakorlati oktatás, ahol nélkülözhetetlen ismeretekkel, technikákkal, szabványokkal, ezek összefüggéseivel és mindennapi, praktikus használatával ismerkedhet meg.

Vegyen részt képzésünkön a Core Tools utazás megkezdéséhez!

 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A résztvevő tusztában lesz az alapvető core toolokkal, azok alkalmazása a mindennapi munka során nem fog gondot okozni. Tudni fogja, hogy a munkaköréhez kapcsolódó egyéb folyamatoknál mit várhat el.

 

Témakörök:

Minőségtervezés (APQP), termékjóváhagyás (PPAP)

 • minőségtervezés szükséges lépései, annak hatékony és időbeni használata
 • kockázatok és minőségköltségek csökkentése 
 • az APQP csapatok tagjainak megismertetése a munkájuk hatásával más területekre, a folyamat eredményére
 • termék elfogadási folyamat ismertetése és végrehajtásának módjai

Hibamód és hatáselemzés (FMEA), Control Plan

 • az FMEA és Control Plan kidolgozásának követelményei
 • dokumentumok logikai kapcsolatai
 • dokumentumok áttekintésével, elemzésével az elkövethető hibák azonosítása
 • FMEA kimenő információi

Global 8D problémamegoldó folyamat

 • a bemutatott gyökérok elemző és problémamegoldó technikák elsajátítása
 • a problémamegoldó folyamat vezetése
 • a 8D folyamat szabályai szerinti jelentéskészítés a problémamegoldásról

Mérőrendszerek elemzése (MSA), statisztikai folyamatszabályozás (SPC)

 • metrológiai alapismeretek
 • mérőeszközök és mérőrendszerek képességének vizsgálata
 • R&R vizsgálat
 • Minősítő mérőrendszerek vizsgálata
 • A folyamatok és azok változásai
 • Minőségképesség
 • Az SPC bevezetésének lépései
 • Szabályozó kártyák. 

 

Képzés célcsoportja:

Mindenki, aki részt vesz az autóipari termék tervezésében, gyártásában, minőségellenőrzésében vagy eladásában. Ez magában foglalja az autóipari szakembereket, legyen szó:
 • Termékminőség-tervezésről
 • Mérési rendszerekről
 • PPAP beadványokról
 • Az FMEA-k tervezése és feldolgozásáról
 • SPC-módszerek alkalmazásáról.

 

Képzés zárása:

Írásbeli tesz, ahol a hallott információkról adhatnak számot a résztvevők. A vizsgát min. 60%-ra teljesítők "Autóipari core tools alkalmazása" tanúsítványt kapnak.

 
 
 
 
 
Kategória: Minőségtechnikák
2017. augusztus 01. kedd, 17:45

Ha végre itt a nyár

Ha végre itt a nyár

 

Utolsó trimeszterébe léptünk a nyárnak, de úgy tűnik, az időjárás most jött rá, hogy az van. Augusztus hónap a "kellemes" 35-38 Celsius fokkal igen csak belehúzott!

Kategória: Hírek

Önvezérlő jármű, külső légzsák - autóipar 4.0

 

Voltak már próbálkozások az autók külső felületén aktiválódó légzsákokkal kapcsolatban - a gyártók most újabb teszteket indítanak a biztonsági kiegészítő új generációjával.

 

Kategória: Hírek
2013. szeptember 03. kedd, 08:19

VDA 6.5 Termékaudit

 

 

A tanfolyam rövid leírása: 

A minőségrendszerek alapelveinek megértése, minőségrendszerek főbb jellemzőinek megismerése. Az autóipari minőség-rendszer szabványok tartalmi megismerése, a VDA 6.3 és VDA 6.5 szabványok céljának és tartalmának megértése. A fenti leírt követelményeknek megfelelően folyamatok auditálása, az alapvető auditálási technikák és az auditok általános folyamatának megismerése.

Ki­nek ajánl­juk:

Azok­nak a vál­la­la­ti szak­em­be­rek­nek, akik a mi­nő­ség­biz­to­sí­tás és a mi­nő­ség­irá­nyí­tás te­rü­le­tén dol­goz­nak, leg­alább kö­zép­fo­kú vég­zett­ség­gel ren­del­kez­nek, és a ve­vői kö­ve­tel­mé­nye­ket tar­tal­ma­zó do­ku­men­tá­ci­ót is­me­rik.

Te­ma­ti­ka:

 • A VDA „Né­met gép­jár­mű­ipar mi­nő­ség­biz­to­sí­tá­si nem­ze­ti szab­vány fel­épí­té­sé­nek át­te­kin­té­se.

 • A VDA 6.5 nem­ze­ti szab­vány tar­tal­má­nak is­mer­te­té­se az egyes fe­je­ze­tek sze­rint

 • A ter­mé­kau­dit cél­ja

 • Au­dit vég­re­haj­tás fel­té­te­lei (do­ku­men­tá­ció)

 • Ter­mé­kau­dit-terv ké­szí­té­se

 • Ter­mé­kau­dit kér­dés­lis­ta ké­szí­té­se

 • A ter­mé­kau­dit fo­lya­ma­ta, vég­re­haj­tá­sa

 • Az au­dit ered­mé­nyé­nek elem­zé­se, ér­té­ke­lé­se

 • Au­dit-je­len­tés ké­szí­té­se

 • Ja­ví­tó in­téz­ke­dé­sek, ha­tá­sos­ság fe­lül­vizs­gá­la­ta

 • Írás­be­li vizs­ga

Jelentkezés a tanfolyamra

2013. szeptember 03. kedd, 08:16

VDA 6.3 Belső Folyamat Auditor képzés

 

 

A tanfolyam rövid leírása: 

A német autóipari minőségirányítási szabványok alapelveinek ismertetése, a VDA 6.1 rendszeraudit, valamint a VDA 6.3 folyamataudit követelményrendszerének, céljának és tartalmának megértése. A tanfolyamon résztvevők elsajátítják a VDA 6.3-as folyamataudit követelményeit, az alapvető auditálási technikákat, amelyek segítségével önállóan tudnak VDA 6.3 iránymutatása szerint belső folyamatauditokat tervezni és végrehajtani.

A képzés célja:

Meg­is­mer­ked­ni a VDA 6.3 au­dit-, és au­di­to­ri kö­ve­tel­mé­nyek­kel, an­nak hasz­ná­la­tá­val egy ISO 9001, vagy ISO/TS 16949 ta­nú­sí­tás­sal ren­del­ke­ző szer­ve­zet­nél, il­let­ve be­szál­lí­tó­i­nál. A cél hogy hű ké­pet fes­sünk a vizs­gált fo­lya­ma­tok­ról, fel­tár­va azok gyen­ge pont­ja­it, il­let­ve a fel­tárt hi­á­nyos­sá­gok ki­ja­ví­tá­sá­ra in­téz­ke­dé­se­ket hoz­ni, a meg­lé­vő erő­for­rá­sok le­he­tő leg­jobb ki­hasz­ná­lá­sá­val.

Ki­nek ajánl­juk:

Azok­nak, akik a fo­lya­ma­to­kat ter­ve­zik, mű­köd­te­tik, fel­ügye­lik, bel­ső au­di­tál­ják, il­let­ve akik fe­le­lő­sek a be­szál­lí­tók ki­vá­lasz­tá­sá­ért, fej­lesz­té­sé­ért, mi­nő­sí­té­sé­ért.

Te­ma­ti­ka:

 • A VDA 6.3 al­kal­ma­zá­si le­he­tő­sé­gei

 • A koc­ká­zat elem­zés sze­re­pe az au­dit ter­ve­zés­ben

 • A VDA 6.3 au­di­to­rok­kal szem­ben tá­masz­tott kö­ve­tel­mé­nyek (kom­pe­ten­cia, ma­ga­tar­tás kó­dex)

 • Az au­dit fo­lya­ma­ta (prog­ram, meg­ren­de­lés, elő­ké­szí­tés, meg­nyi­tá­sa, vég­re­haj­tá­sa, zá­rá­sa, nyo­mon kö­ve­té­se, utó­gon­do­zá­sa)

 • A kér­dés­ka­ta­ló­gus al­kal­ma­zá­sa

 • VDA 6.3 al­kal­ma­zá­sa po­ten­ci­á­lis be­szál­lí­tók mi­nő­sí­té­sé­re

 • Új elem a pro­jekt me­nedzs­ment fo­lya­mat­ra vo­nat­ko­zó kér­dés­lis­ta

 • A szár­maz­ta­tott ele­mek je­len­tő­sé­ge (fo­lya­mat fe­le­lős­ség, cél ori­en­tált­ság, kom­mu­ni­ká­ció, koc­ká­zat ori­en­tált­ság)

 • A ter­me­lés­re vo­nat­ko­zó kér­dé­sek (tek­nős min­tá­já­ra) át­dol­go­zott cso­por­to­sí­tá­sa

 • Az ered­mé­nyek ér­té­ke­lé­se, kö­vet­kez­te­té­sek le­vo­ná­sa

 • For­ma­nyom­tat­vá­nyok és ki­ér­té­ke­lés

 • Best prac­ti­ce és Les­son lear­ning

 • Au­dit gya­kor­la­tok az el­mé­let­tel pár­hu­za­mo­san, fe­je­ze­ten­ként il­let­ve kb más­fél órán­ként, kis­cso­por­tos for­má­ban (2-3 fős cso­por­tok­ban), a hall­ga­tók cé­ge­i­re, fo­lya­ma­ta­i­ra va­ló il­lesz­té­se a kér­dés­lis­tá­nak)

 • El­mé­le­ti vizs­ga egyé­nen­ként teszt­sor alap­ján

 

Jelentkezés a tanfolyamra

2012. október 17. szerda, 14:23

IATF 16949:2016 szabványértelmezés

 

A modul célja:

A résztvevők ismerjék meg az autóipari minőségirányítás alapelveit, az autóipari minő-ségirányítási rendszert és annak követelményeit és tudják értelmezni az IIATF 16949:2016 szabvány előírásait. 

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevő ismeri, képes értelmezni és alkalmazni az IATF 16949:2016 szabvány előírásait, érti annak hatását a szabályozott folyamatokra. Tudását hatékonyan alkal-mazza az autóipari minőségirányítási rendszer működtetése és fejlesztése során.

 

Témakörök, követelmények:

 

1 Autóipari irányítási alapfogalmak és alapelvek

- Autóipari irányítási alapfogalmak és alapelvek

- Minőségköltségek

- Az IATF 16949:2016 szabvány értelmezése

- Az autóipari minőségirányítási rendszer folyamatai és azok kapcsolata 

 

 

2 Az IATF 16949:2016 szabvány követelményeinek ismertetése gyakorlati példákkal és feladatokkal

- Minőségirányítási rendszer

- Dokumentumok, és dokumentálás

- Vezetőség felelősségi köre

- Gazdálkodás az erőforrásokkal

           - A termék előállítása

           - Mérés, elemzés és fejlesztés

           - A minőségirányítási rendszer működtetése, fejlesztése

 

A modul zárása: 

- Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, feladatmegoldások)

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 70-30%, 

 

Ajánlott képzéseink: 

 

Jelentkezés a tanfolyamra