2013. szeptember 03. kedd, 08:19

VDA 6.5 Termékaudit

 

 

A tanfolyam rövid leírása: 

A minőségrendszerek alapelveinek megértése, minőségrendszerek főbb jellemzőinek megismerése. Az autóipari minőség-rendszer szabványok tartalmi megismerése, a VDA 6.3 és VDA 6.5 szabványok céljának és tartalmának megértése. A fenti leírt követelményeknek megfelelően folyamatok auditálása, az alapvető auditálási technikák és az auditok általános folyamatának megismerése.

Ki­nek ajánl­juk:

Azok­nak a vál­la­la­ti szak­em­be­rek­nek, akik a mi­nő­ség­biz­to­sí­tás és a mi­nő­ség­irá­nyí­tás te­rü­le­tén dol­goz­nak, leg­alább kö­zép­fo­kú vég­zett­ség­gel ren­del­kez­nek, és a ve­vői kö­ve­tel­mé­nye­ket tar­tal­ma­zó do­ku­men­tá­ci­ót is­me­rik.

Te­ma­ti­ka:

 • A VDA „Né­met gép­jár­mű­ipar mi­nő­ség­biz­to­sí­tá­si nem­ze­ti szab­vány fel­épí­té­sé­nek át­te­kin­té­se.

 • A VDA 6.5 nem­ze­ti szab­vány tar­tal­má­nak is­mer­te­té­se az egyes fe­je­ze­tek sze­rint

 • A ter­mé­kau­dit cél­ja

 • Au­dit vég­re­haj­tás fel­té­te­lei (do­ku­men­tá­ció)

 • Ter­mé­kau­dit-terv ké­szí­té­se

 • Ter­mé­kau­dit kér­dés­lis­ta ké­szí­té­se

 • A ter­mé­kau­dit fo­lya­ma­ta, vég­re­haj­tá­sa

 • Az au­dit ered­mé­nyé­nek elem­zé­se, ér­té­ke­lé­se

 • Au­dit-je­len­tés ké­szí­té­se

 • Ja­ví­tó in­téz­ke­dé­sek, ha­tá­sos­ság fe­lül­vizs­gá­la­ta

 • Írás­be­li vizs­ga

Jelentkezés a tanfolyamra

2013. szeptember 03. kedd, 08:16

VDA 6.3 Belső Folyamat Auditor képzés

 

 

A tanfolyam rövid leírása: 

A német autóipari minőségirányítási szabványok alapelveinek ismertetése, a VDA 6.1 rendszeraudit, valamint a VDA 6.3 folyamataudit követelményrendszerének, céljának és tartalmának megértése. A tanfolyamon résztvevők elsajátítják a VDA 6.3-as folyamataudit követelményeit, az alapvető auditálási technikákat, amelyek segítségével önállóan tudnak VDA 6.3 iránymutatása szerint belső folyamatauditokat tervezni és végrehajtani.

A képzés célja:

Meg­is­mer­ked­ni a VDA 6.3 au­dit-, és au­di­to­ri kö­ve­tel­mé­nyek­kel, an­nak hasz­ná­la­tá­val egy ISO 9001, vagy ISO/TS 16949 ta­nú­sí­tás­sal ren­del­ke­ző szer­ve­zet­nél, il­let­ve be­szál­lí­tó­i­nál. A cél hogy hű ké­pet fes­sünk a vizs­gált fo­lya­ma­tok­ról, fel­tár­va azok gyen­ge pont­ja­it, il­let­ve a fel­tárt hi­á­nyos­sá­gok ki­ja­ví­tá­sá­ra in­téz­ke­dé­se­ket hoz­ni, a meg­lé­vő erő­for­rá­sok le­he­tő leg­jobb ki­hasz­ná­lá­sá­val.

Ki­nek ajánl­juk:

Azok­nak, akik a fo­lya­ma­to­kat ter­ve­zik, mű­köd­te­tik, fel­ügye­lik, bel­ső au­di­tál­ják, il­let­ve akik fe­le­lő­sek a be­szál­lí­tók ki­vá­lasz­tá­sá­ért, fej­lesz­té­sé­ért, mi­nő­sí­té­sé­ért.

Te­ma­ti­ka:

 • A VDA 6.3 al­kal­ma­zá­si le­he­tő­sé­gei

 • A koc­ká­zat elem­zés sze­re­pe az au­dit ter­ve­zés­ben

 • A VDA 6.3 au­di­to­rok­kal szem­ben tá­masz­tott kö­ve­tel­mé­nyek (kom­pe­ten­cia, ma­ga­tar­tás kó­dex)

 • Az au­dit fo­lya­ma­ta (prog­ram, meg­ren­de­lés, elő­ké­szí­tés, meg­nyi­tá­sa, vég­re­haj­tá­sa, zá­rá­sa, nyo­mon kö­ve­té­se, utó­gon­do­zá­sa)

 • A kér­dés­ka­ta­ló­gus al­kal­ma­zá­sa

 • VDA 6.3 al­kal­ma­zá­sa po­ten­ci­á­lis be­szál­lí­tók mi­nő­sí­té­sé­re

 • Új elem a pro­jekt me­nedzs­ment fo­lya­mat­ra vo­nat­ko­zó kér­dés­lis­ta

 • A szár­maz­ta­tott ele­mek je­len­tő­sé­ge (fo­lya­mat fe­le­lős­ség, cél ori­en­tált­ság, kom­mu­ni­ká­ció, koc­ká­zat ori­en­tált­ság)

 • A ter­me­lés­re vo­nat­ko­zó kér­dé­sek (tek­nős min­tá­já­ra) át­dol­go­zott cso­por­to­sí­tá­sa

 • Az ered­mé­nyek ér­té­ke­lé­se, kö­vet­kez­te­té­sek le­vo­ná­sa

 • For­ma­nyom­tat­vá­nyok és ki­ér­té­ke­lés

 • Best prac­ti­ce és Les­son lear­ning

 • Au­dit gya­kor­la­tok az el­mé­let­tel pár­hu­za­mo­san, fe­je­ze­ten­ként il­let­ve kb más­fél órán­ként, kis­cso­por­tos for­má­ban (2-3 fős cso­por­tok­ban), a hall­ga­tók cé­ge­i­re, fo­lya­ma­ta­i­ra va­ló il­lesz­té­se a kér­dés­lis­tá­nak)

 • El­mé­le­ti vizs­ga egyé­nen­ként teszt­sor alap­ján

 

Jelentkezés a tanfolyamra

2011. augusztus 26. péntek, 14:23

Autóipari képzéssorozatok

Autóipari képzéssorozatok

 

 

 

A TEKT Kft. a 2011 őszi képzési idényben mutatja be új autóipari képzéssorozatát.

 

Kategória: Hírek

A képzés célja:

Az IATF 16949:2016 szabványban megfogalmazott elvek és követelmények elemzése, az ISO 9001:2015 szabványváltozás hatása az autóiparra.

A minőségirányítási rendszert meghatározó szabványba való betekintés, kockázatalapú gondolkodásmód megértése, használatának megismerése.

A vezetői elkötelezettség kibontása, megnövekedő vezetői szerepvállalás megismertetése, valamint az auditok ISO 19011 módszertanának gyakorlása útján felkészíteni a belső auditokkal megbízott munkatársakat.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A képzést sikeresen elvégzett résztvevő alkalmas az IATF 16949:2016 szabvány szerinti irányítási rendszer belső auditjának elvégzésére, a szabványban megfogalmazott elvek és követelmények elemzésére, valamint az ISO 19011:2018-on alapuló auditmódszertan a birtokában van.

 

 

Témakörök, követelmények:

 

1. Autóipari irányítási alapfogalmak és alapelvek, a szabványos rendszerek és elemeik bemutatása 

- Az ISO 9001:2015 szabvány strukturális megismerése

- Az ISO 9000:2015-ös szabvány új fogalmainak megismerése

- ISO 9001 és az IATF 16949 kapcsolódása

- ISO/TS 16949:2009 és az IATF 16949:2016 összevetése

- IATF új szabványpontok ismertetése

- Kockázatalapú gondolkodás, kockázatelemzés

- Folyamatgazdák megnövekedett szerepvállalása

 

2. A belső audit szerepe egy szervezet életében

- Az ISO 19011:2018 szabvány részletes ismertetése

- Általánosan az auditról: az ideális auditor, az auditálás technikája, folyamatszemléletű auditálás

- Az audit előkészítése, felkészülés az auditra, kérdésjegyzék összeállítása, a belső audit végrehajtása

- Az auditjelentés összeállítása

- Tipikus eltérések, javító intézkedések felügyelete

- Viselkedéskultúra, kommunikáció, motiváció, konfliktuskezelés

- Gyakorlati feladat – egy kiválasztott terület auditálása az oktató segítségével

 

 

A képzés zárása: 

- Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, feladatmegoldások)

 

 

ONLINE JELENTKEZÉS a tanfolyamra

 

Ez is érdekelheti! További ajánlott Képzések

 

 

2011. május 24. kedd, 17:16

Előzetes minőségtervezés (APQP)

A modul célja:

Az IATF Előzetes minőségtervezés (APQP) és termék jóváhagyás (PPAP) útmutatói szerinti előzetes minőségtervezési folyamat ismertetése. A minőségtervezés céljának, fázisainak, mérföldköveinek ismertetése, a minőségtervezési projekt tervezésének, lebonyolításának, nyomon követésének elsajátíttatása, a termék jóváhagyás követelményeinek ismertetése.
 
A modul során megszerezhető kompetenciák:
A sikeresen végzett résztvevők ismerik és értik a minőségtervezés lépéseit, folyamatát, szerepét az érték előállító folyamatokban, képesek minőségtervezési projektek előkészítésére, lebonyolítására, nyomon követésére. A résztvevők képesek a termékjóváhagyás vevői követelményeinek azonosítására, ismerik és tudják a jóváhagyás folyamatát, a megfelelő tevékenységek elvégzésének és feljegyzések elkészítésének szabályait.
 
 
Témakörök, követelmények:
 
Projektmenedzsment alapok
Projektelmélet és projektszemlélet
 
 
Minőségköltségek
Minőségköltségek és az előzetek minőségtervezés kapcsolata
Minőségköltség gyakorlat
 
APQP
APQP projekt célja, kezdeményezés
APQP projektmenedzsment alapjai, felelősségek
APQP projekt elemei, időterve
 
 
Termék és folyamattervezés
Termékspecifikációk, speciális jellemzők
Tervezés szakasza, termék, prototípus
Terméktervezési gyakorlat
Folyamattervezés szakasza
Termékjóváhagyás
Folyamattervezési gyakorlat
 
 
A modul zárása: 
- Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlat: gyakorlati feladatmeg-oldások)
 
Módszerek:
A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 60-40%,